Yoga Poses (Sanskrit) Ipsum

Word Lists: Yoga Poses (Sanskrit)

Copied Text to Buffer
Ardha matsyendrasana bakasana bird of paradise pose catuspadapitham dandasana jalandhara bandha mrigi mudra padmasana paripurna navasana parivrtta sukhasana savasana virabhadrasana i. Adho mukha vrksasana pose anahatasana pose ardha navasana chakravakasana chaturanga dandasana eka pada rajakapotasana kumbhaka pranayama natarajasana paripurna navasana supta virasana tittibhasana uttanasana utthita trikonasana vasisthasana vimanasana viparita karani virabhadrasana ii vrksasana.

Ardha chandrasana bakasana catuspadapitham dolphin pose gomukhasana halasana kapotasana marichyasana i marichyasana iii mrigi mudra natarajasana padangusthasana parivrtta ardha chandrasana parivrtta trikonasana parsva bakasana parsvottonasana pasasana savasana setu bandha sarvangasana, dwi pada pitham supta padangusthasana triang mukhaikapada paschimottanasana uddiyana bandha urdhva prasarita eka padasana utthita parsvakonasana vimanasana virabhadrasana ii vrschikasana.

Adho mukha svanasana pose anjali mudra ardha padmasana ardha uttanasana bhekasana bhujangasana bitilasana catuspadapitham chakravakasana eka pada galavasana eka pada koundiyanasana i eka pada rajakapotasana jalandhara bandha janu sirsasana padmasana parivrtta marichyasana parivrtta parsvakonasana parivrtta sukhasana parsva uttanasana pasasana purvottanasana salamba sarvangasana savasana sucirandhrasana sunbird pose supta balasana, apanasana trikonasana uttanasana viparita virabhadrasana.
Generate New Ipsum
Up all night, ipsum all day