Yoga Poses (Sanskrit) Ipsum

Word Lists: Yoga Poses (Sanskrit)

Copied Text to Buffer
Apanasana, supta balasana ardha matsyendrasana eka pada koundiyanasana i eka pada rajakapotasana marichyasana i parivrtta trikonasana pincha mayurasana purvottanasana tittibhasana ujjayi pranayama utthita parsvakonasana. Ananda balasana pose apanasana, supta balasana bitilasana eka pada rajakapotasana kumbhaka pranayama malasana mrigi mudra mula bandha parivrtta parsvakonasana paschimottanasana prasarita padottanasana salamba sarvangasana supta matsyendrasana surya bhedana pranayama upavistha konasana viparita karani virabhadrasana ii.

Ananda balasana pose apanasana, supta balasana astavakrasana chaturanga dandasana hanumanasana kapotasana natarajasana parivrtta ardha chandrasana parivrtta marichyasana paschimottanasana samasthiti tittibhasana ujjayi pranayama virabhadrasana i vrksasana. Anahatasana pose jalandhara bandha marichyasana ii natarajasana paripurna navasana parsva bakasana parsvakonasana surya bhedana pranayama upavistha konasana utthita trikonasana viparita virabhadrasana.

Apanasana, supta balasana ardha navasana ardha uttanasana bird of paradise pose chaturanga dandasana dolphin plank pose eka pada koundiyanasana ii janu sirsasana malasana marichyasana ii marjaryasana navasana parivrtta janu sirsasana parivrtta marichyasana parivrtta parsvakonasana parsva bakasana parsva uttanasana parsvottonasana salamba sirsasana supta matsyendrasana supta virasana svara yoga pranayama tolasana triang mukhaikapada paschimottanasana urdhva prasarita eka padasana virabhadrasana iii vrschikasana.
Generate New Ipsum
An Ipsum Generator Generator