Yoga Poses (Sanskrit) Ipsum

Word Lists: Yoga Poses (Sanskrit)

Copied Text to Buffer
Bitilasana marichyasana i parivrtta ardha chandrasana parivrtta surya yantrasana parsva uttanasana prasarita padottanasana salamba sirsasana salambhasana, shalabasana simhasana sucirandhrasana surya bhedana pranayama table pose tittibhasana tolasana upavistha konasana urdhva mukha svanasana viparita karani virasana vrschikasana. Ardha padmasana ardha uttanasana baddha konasana bhujapidasana dolphin pose eka pada galavasana mayurasana mula bandha navasana parivrtta ardha chandrasana parivrtta marichyasana parsvakonasana prasarita padottanasana salambhasana, shalabasana trikonasana ujjayi pranayama urdhva dhanurasana urdhva mukha svanasana ustrasana utkatasana utthita trikonasana virabhadrasana ii.

Agnistambhasana pose anjaneyasana laghu vajrasana marichyasana ii marjaryasana parivrtta parsvakonasana parsva bakasana prasarita padottanasana purvottanasana sucirandhrasana urdhva prasarita eka padasana uttana shishosana vimanasana. Agnistambhasana pose anahatasana pose dwi pada pitham or setu bandha sarvangasana eka pada rajakapotasana ii karnapidasana padmasana sasangasana setu bandha sarvangasana, dwi pada pitham supta matsyendrasana supta virasana urdhva hastasana.

Ardha padmasana baddha konasana bhujangasana eka pada rajakapotasana krounchasana mayurasana parivrtta marichyasana parsva uttanasana paschimottanasana salambhasana, shalabasana setu bandha sarvangasana, dwi pada pitham tittibhasana uddiyana bandha ustrasana utthita trikonasana. Dolphin plank pose eka pada koundiyanasana ii marichyasana i mayurasana mrigi mudra natarajasana parivrtta janu sirsasana parivrtta trikonasana pasasana paschimottanasana triang mukhaikapada paschimottanasana ujjayi pranayama urdhva dhanurasana urdhva hastasana.
Generate New Ipsum
The Awesomest Ipsum