Yoga Poses (Sanskrit) Ipsum

Word Lists: Yoga Poses (Sanskrit)

Copied Text to Buffer
Adho mukha vrksasana pose anjaneyasana apanasana, supta balasana ardha padmasana ardha uttanasana balasana bird of paradise pose eka pada koundiyanasana i gomukhasana karnapidasana malasana marichyasana iii natarajasana parivrtta ardha chandrasana parsva uttanasana paschimottanasana sukasana, sukhasana tittibhasana trikonasana urdhva hastasana urdhva prasarita eka padasana utthita trikonasana virabhadrasana ii virabhadrasana iii vrschikasana. Adho mukha svanasana pose akarm dhanurasan anjali mudra bird of paradise pose chaturanga dandasana dwi pada pitham or setu bandha sarvangasana dwi pada viparita dandasana eka pada rajakapotasana ii gomukhasana hanumanasana jalandhara bandha marichyasana i matsyasana padangusthasana parivrtta sukhasana parsvakonasana paschimottanasana sasangasana simhasana supta virasana tolasana upavistha konasana urdhva hastasana uttanasana viparita virabhadrasana vrksasana.

Astavakrasana bhekasana dolphin pose eka pada rajakapotasana ii garudasana jalandhara bandha marjaryasana parivrtta sukhasana sphinx pose tittibhasana ujjayi pranayama ustrasana utkatasana uttana shishosana. Agnistambhasana pose anjali mudra apanasana, supta balasana ardha matsyendrasana ardha uttanasana bhekasana bhujapidasana bird of paradise pose eka pada koundiyanasana ii marichyasana ii mrigi mudra pasasana plank pose prasarita padottanasana purvottanasana salamba sarvangasana salamba sirsasana samasthiti setu bandha sarvangasana, dwi pada pitham svara yoga pranayama utkatasana utthita parsvakonasana utthita trikonasana virabhadrasana i virabhadrasana iii.

Apanasana, supta balasana ardha bhekasana ardha chandrasana astavakrasana bakasana bhekasana chakravakasana dolphin plank pose eka pada koundiyanasana ii garudasana janu sirsasana kapalabhati pranayama karnapidasana marichyasana i marjaryasana navasana parivrtta parsvakonasana parsva uttanasana plank pose sucirandhrasana tadasana triang mukhaikapada paschimottanasana uddiyana bandha urdhva dhanurasana urdhva mukha svanasana urdhva prasarita eka padasana utthita parsvakonasana.
Generate New Ipsum
We put the hipsum back in Ipsum