Yoga Poses (Sanskrit) Ipsum

Word Lists: Yoga Poses (Sanskrit)

Copied Text to Buffer
Anahatasana pose ardha matsyendrasana ardha navasana ardha uttanasana bhekasana dwi pada pitham or setu bandha sarvangasana dwi pada viparita dandasana eka pada koundiyanasana i eka pada rajakapotasana jalandhara bandha mrigi mudra parsvottonasana purvottanasana salamba sirsasana supta virasana urdhva dhanurasana urdhva hastasana urdhva prasarita eka padasana uttana shishosana utthita parsvakonasana vrschikasana. Ananda balasana pose ardha matsyendrasana bharadvajasana i bitilasana dolphin pose eka pada rajakapotasana ii marichyasana iii mula bandha parivrtta trikonasana parsva uttanasana purvottanasana sasangasana sphinx pose sucirandhrasana supta baddha konasana svara yoga pranayama trikonasana ujjayi pranayama virabhadrasana i vrksasana vrschikasana.

Akarm dhanurasan anjali mudra anjaneyasana apanasana, supta balasana ardha uttanasana bhujapidasana bitilasana chaturanga dandasana dolphin pose dwi pada pitham or setu bandha sarvangasana gomukhasana mayurasana parsvakonasana pincha mayurasana salamba sarvangasana setu bandha sarvangasana, dwi pada pitham simhasana supta padangusthasana surya bhedana pranayama ujjayi pranayama ustrasana uttana shishosana utthan pristhasana utthita trikonasana vasisthasana virabhadrasana i.

Ardha uttanasana gomukhasana janu sirsasana marichyasana ii padmasana pasasana supta balasana, apanasana urdhva mukha svanasana utthita parsvakonasana viparita virabhadrasana virabhadrasana iii. Bhujangasana dwi pada viparita dandasana mayurasana navasana padangusthasana parivrtta surya yantrasana salamba sarvangasana supta padangusthasana tadasana urdhva prasarita eka padasana utthita hasta padangusthasana virasana vrksasana. Agnistambhasana pose astavakrasana bakasana balasana dhanurasana padangusthasana parsva bakasana plank pose sunbird pose supta matsyendrasana tittibhasana ustrasana.
Generate New Ipsum
Don't fear the ipsum