Yoga Poses (Sanskrit) Ipsum

Word Lists: Yoga Poses (Sanskrit)

Copied Text to Buffer
Anjali mudra bhujangasana dhanurasana eka pada koundiyanasana i gomukhasana janu sirsasana matsyasana natarajasana navasana padmasana pasasana samasthiti supta padangusthasana tadasana tolasana utkatasana uttanasana. Anjali mudra ardha matsyendrasana ardha uttanasana astavakrasana bhujapidasana catuspadapitham dandasana kumbhaka pranayama malasana marjaryasana natarajasana padmasana parivrtta ardha chandrasana parivrtta sukhasana parsva bakasana pasasana simhasana sphinx pose upavistha konasana ustrasana vrschikasana.

Ardha navasana bharadvajasana i catuspadapitham chakravakasana eka pada rajakapotasana ii malasana marichyasana ii mula bandha natarajasana padangusthasana padmasana pasasana prasarita padottanasana purvottanasana samasthiti triang mukhaikapada paschimottanasana ujjayi pranayama urdhva dhanurasana uttana shishosana utthan pristhasana vasisthasana viparita karani. Ardha matsyendrasana ardha uttanasana bakasana bhekasana bhujapidasana eka pada rajakapotasana ii parighasana parivrtta trikonasana pasasana purvottanasana simhasana sukasana, sukhasana table pose upavistha konasana vasisthasana viparita karani virabhadrasana iii.

Ananda balasana pose bharadvajasana i dhanurasana halasana hanumanasana mrigi mudra parivrtta parsvakonasana simhasana supta balasana, apanasana surya bhedana pranayama. Adho mukha vrksasana pose anjali mudra ardha chandrasana bhekasana bitilasana dandasana eka pada galavasana eka pada koundiyanasana ii gomukhasana laghu vajrasana marichyasana i marjaryasana natarajasana padangusthasana parsva bakasana parsvakonasana pasasana salamba sirsasana salambhasana, shalabasana sphinx pose supta balasana, apanasana triang mukhaikapada paschimottanasana urdhva prasarita eka padasana uttanasana viparita virabhadrasana virabhadrasana ii.
Generate New Ipsum
Generate completely custom lorem ipsum