Yoga Poses (Sanskrit) Ipsum

Word Lists: Yoga Poses (Sanskrit)

Adho mukha svanasana pose adho mukha vrksasana pose ardha bhekasana bharadvajasana i bhekasana catuspadapitham chakravakasana dandasana dolphin plank pose eka pada galavasana eka pada koundiyanasana i jalandhara bandha matsyasana mula bandha parivrtta janu sirsasana paschimottanasana sukasana, sukhasana sunbird pose supta balasana, apanasana surya bhedana pranayama table pose triang mukhaikapada paschimottanasana ujjayi pranayama urdhva hastasana utthita parsvakonasana.

Bitilasana eka pada rajakapotasana ii halasana laghu vajrasana malasana marichyasana i marichyasana ii pasasana sphinx pose supta virasana urdhva dhanurasana urdhva mukha svanasana. Anahatasana pose hanumanasana laghu vajrasana parsva bakasana plank pose sasangasana setu bandha sarvangasana, dwi pada pitham sukasana, sukhasana sunbird pose supta baddha konasana supta matsyendrasana urdhva hastasana utthita trikonasana viparita karani. Adho mukha svanasana pose adho mukha vrksasana pose akarm dhanurasan anahatasana pose ardha bhekasana ardha chandrasana astavakrasana bakasana bitilasana garudasana jalandhara bandha kapotasana natarajasana paripurna navasana parsvottonasana pasasana paschimottanasana salamba sirsasana samasthiti sucirandhrasana sukasana, sukhasana supta padangusthasana trikonasana urdhva hastasana ustrasana.

Akarm dhanurasan ardha chandrasana ardha uttanasana eka pada koundiyanasana ii kapotasana malasana matsyasana natarajasana parivrtta sukhasana pasasana samasthiti sasangasana table pose triang mukhaikapada paschimottanasana utkatasana utthita hasta padangusthasana virabhadrasana i virabhadrasana iii virasana. Adho mukha svanasana pose ananda balasana pose ardha navasana ardha padmasana astavakrasana bakasana bhujangasana catuspadapitham dwi pada viparita dandasana gomukhasana hanumanasana marichyasana ii marjaryasana padangusthasana parighasana parivrtta surya yantrasana prasarita padottanasana salamba sarvangasana simhasana table pose triang mukhaikapada paschimottanasana uddiyana bandha urdhva dhanurasana urdhva prasarita eka padasana utthita parsvakonasana viparita virabhadrasana vrksasana.
Generate New Ipsum
We put the hip back in Ipsum (h is silent)